Reijinga Kunst en ontwerp

home   paintings    biography   contact   links

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Tjerk Reijinga: is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen)uitoefenen van interieuradvies werkzaamheden, een en ander in de meest ruime zin.
De opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Tjerk Reijinga als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

De opdracht of de overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tjerk Reijinga met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Tjerk Reijinga.

Het project: Het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan Tjerk Reijinga verstrekte opdracht betrekking heeft.

 Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en aanvullende (vervolg)opdrachten met betrekking tot diensten van Tjerk Reijinga, leveringen van zaken door Tjerk Reijinga en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Tjerk Reijinga, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Tjerk Reijinga. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. Tjerk Reijinga behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en bijkomende kosten.

De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Tjerk Reijinga tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Tjerk Reijinga staan omschreven, wordt door Tjerk Reijinga schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Tjerk Reijinga zijn bevestigd.

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Tjerk Reijinga aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Tjerk Reijinga zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Tjerk Reijinga fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Tjerk Reijinga daarin te kennen.

Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

5.1 De honorering van Tjerk Reijinga kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of

(b) op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of

(c) door een vast bedrag, exclusief de omzetbelasting, af te spreken.

5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht

6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Tjerk Reijinga verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Tjerk Reijinga informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstig vertraging oplevert.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Tjerk Reijinga of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7: Betaling en invorderingskosten

7.1 De declaraties van Tjerk Reijinga dienen binnen 21 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank- of girorekening van Tjerk Reijinga. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Tjerk Reijinga terstond opeisbaar.

7.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente.

7.3 Alle door Tjerk Reijinga gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 De buitengerechtelijke kosten worden als volgt vastgesteld:

Vorderingen tot € 5000,-: 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 350,-; over het meerdere tot € 10.000,-: 10%; voor iedere daaropvolgende € 10.000,- wordt het percentage vervolgens met 2% verminderd tot een minimum van 2%.

De hier genoemde bedragen worden per 5 jaar met 10% verhoogd, voor het eerst per 1 januari 2005.

7.5 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Tjerk Reijinga gemaakte werkelijke advocatenkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door Tjerk Reijinga ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.

7.6 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Tjerk Reijinga.

7.7 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie

7.8 Alle vorderingen van Tjerk Reijinga worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8: Duur en beëindiging

8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Tjerk Reijinga, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Tjerk Reijinga wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Tjerk Reijinga gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Tjerk Reijinga ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9: Vertraging in de uitvoering van de opdracht

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Tjerk Reijinga niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Tjerk Reijinga te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Tjerk Reijinga de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10: Afwijking van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Tjerk Reijinga en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Eigendoms- en auteursrechten

11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Tjerk Reijinga bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

11.2 Tjerk Reijinga heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van het ontwerp van Tjerk Reijinga, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder Tjerk Reijinga.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Tjerk Reijinga voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

12.2 Tjerk Reijinga is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

12.3 Tjerk Reijinga is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

12.4 Indien het ontwerp van Tjerk Reijinga niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Tjerk Reijinga, dan is Tjerk Reijinga slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Tjerk Reijinga.

12.5 Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Tjerk Reijinga, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Tjerk Reijinga met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

12.6 In geval van aansprakelijkheid van Tjerk Reijinga is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag van € 68.067,-, of, indien het honorarium van Tjerk Reijinga hoger is dan €68.067,-, tot een bedrag gelijk aan het honorarium van Tjerk Reijinga met een maximum van €680.670,-. Onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

12.7 Onverminderd lid 6 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van Tjerk Reijinga beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door het artikel 15 genoemde scheidsgericht wordt bepaald.

12.8 Tjerk Reijinga sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijheidsverzekering af, waarvan de polis tenminste dezelfde dekking biedt als door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI laatst vastgestelde en gepubliceerde raampolis. Op verzoek van de opdrachtgever legt Tjerk Reijinga de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

12.9 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Tjerk Reijinga kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Tjerk Reijinga kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Tjerk Reijinga overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Tjerk Reijinga geestelijk of

13.2 Tjerk Reijinga heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Tjerk Reijinga zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Ingeval van overmacht heeft Tjerk Reijinga het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

13.4 Indien Tjerk Reijinga bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Tjerk Reijinga gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14: Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Tjerk Reijinga omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Tjerk Reijinga gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en zijn vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn.

15.2 Alle geschillen- daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die tussen opdrachtgever en Tjerk Reijinga of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht, dan wel van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

15.3 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering vervalt, indien zij bij de in lid 2 genoemde Stichting aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van rechterlijk vonnis. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

Artikel 16: BV 2001

16.1 Deze Basisvoorwaarden 2001, welke verkort worden aangehaald als BV 2001, vastgesteld door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI, zijn op 6 juli 2001 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2001.

16.2 De BV 2001 zijn van kracht met ingang van 1 maart 2001 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die na of op deze datum tot stand komen.

Soest(dijk), 24 mei 2018

                  copyright©1994 Tjerk Reijinga